Privacybeleid

Home > Privacybeleid

Privacy statement Sailor Telecom B.V.

De besloten vennootschap Sailor Telecom B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Roosendaal, aan het Klerkenveld 4, 4704 SV, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Sailor Telecom BV
Klerkenveld 4
4704 SV Roosendaal
T 0165 30 81 81
Wwww.sailor-tele.com

Alle medewerkers van Sailor Telecom zijn ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens zijn. We zullen er dus alles aan doen om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG).

Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken

Onze medewerkers verwerken uw persoonsgegevens alleen na- & doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bedrijfsgegevens:

 • Bedrijfsnaam & rechtsvorm (post)
 • Adresgegevens
 • Algemeen Telefoonnummer
 • Algemeen E-mailadres
 • Website
 • KvK Nummer
 • BTW nummer
 • IBAN

 

Contactpersoon:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-Mailadres

 

Contractant:

 • Voorletter(s), Voor- & Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht

 

Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en of telefonisch.

Doel en grondslag van de verwerking

Sailor Telecom verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aangaan van contracten uit uw naam met één of meerdere van onze leveranciers / providers.
 • Het afhandelen van uw bestellingen.
 • Het afhandelen van uw betalingen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Wij willen u er voor de goede orde ook op wijzen dat wij ook persoonsgegevens verwerken als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sailor Telecom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Omschrijving
Gegevens
Bewaartermijn Reden voor bewaring
Bedrijfsgegevens Wettelijk vastgesteld Levering en facturatie
Adres Wettelijk vastgesteld Correspondentie, levering en facturatie
Bankrekening + IBAN Wetttelijk vastgesteld Facturatie
KvK en BTW-nummer Wettelijk vastgesteld Facturatie
Website Tot 30 dagen opzegging Check bedrijfsvoering
E-mail Tot 30 dagen opzegging Correspondentie
Personalia Tot 30 dagen opzeggin Correspondentie

Delen van persoonsgegevens met derden

Sailor Telecom BV verkoopt onder geen beding uw gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan externe partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sailor Telecom draagt de verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Sailor Telecom BV gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze of andere websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sailor Telecom BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sailor-tele.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het hele team van Sailor Telecom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben daarom de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Op organisatorisch niveau conformeren wij ons aan de ISO27001 norm voor informatieveiligheid.

Binnen ISO27001 is geregeld:

 • Certificering voor het beheer van klantgegevens.
 • Er is een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld en er zijn met medewerkers en Verwerkers afspraken gemaakt omtrent de naleving hiervan.
 • Er zijn procedures opgesteld rondom risicobeoordeling en risicobehandeling, en incidentafhandeling.
 • Er is een fysiek en logisch toegangsbeleid met betrekking tot de diverse niveaus binnen de Verwerker-omgeving om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
 • Er is een authenticatie- en wachtwoordbeleid om ongeautoriseerde login te voorkomen en sterk wachtwoordgebruik te borgen.
 • Er wordt regelmatig getest op technische kwetsbaarheden binnen het netwerk en omliggende systemen door een eigen securityteam.
 • Alle Verwerker-medewerkers moeten jaarlijks een securitytraining volgen en een securitytest met goed gevolg afronden.
 • Er is een procedure ingesteld om applicaties up-to-date te houden.

Op technisch niveau hebben wij onderstaande maatregelen getroffen:

 • HTTPS encryptie voor web-services.
 • SSL Certificaten.
 • Persoonlijke login met wachtwoorden voor medewerkers.
 • Firewall(s) voor het Internet.
 • Anti-Virus software op de PC’s en Servers.
 • Regelmatige back-up’s van gegevens binnen de systemen.
 • Géén back-ups buiten het vaste (bekabelde en beveiligde) netwerk.
 • Uitgebreide logging van gebeurtenissen op de systemen.
 • Uitgebreide afspraken met onze providers en of leveranciers over een sterk wachtwoordbeleid en of versleuteling van uw gegevens bij de verwerking ervan in de door hen beheerde systemen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met één van onze medewerkers of via info@sailor-tele.com.

Schuiven naar boven